Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns
Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us

CAE je skúška určená pre pokročilých používateľov angličtiny. Táto skúška je zameraná na tých, ktorí používajú písanú a hovorenú angličtinu na väčšinu spoločenských a profesionálnych účelov. Je široko uznávaná pre pracovné a študijné účely.

Je skúška CAE pre Vás tou správnou voľbou?

 • Používate angličtinu na pracovné a študijné účely efektívnym spôsobom?
 • Používate angličtinu sebavedome a pružne?
 • Dokážete vytvoriť dobre štruktúrovanú písomnú kompozíciu o zložitých témach bez chýb?

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, alebo sa ešte len zdokonaľujete v hore uvedených zručnostiach, potom skúška CAE je pre Vás tá správna.

Na čo Vám poslúži CAE?

Cambridge English Language Assessment je súčasťou svetoznámej univerzity v Cambridge, ktorá má veľmi dlhú históriu. Ak získate jeden z jej certifikátov, získate úspech a uznanie v jednom. Existujú však aj iné výhody skúšky CAE:

 • certifikát CAE platí na celý život,
 • CAE je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • stovky zamestnávateľov, univerzít a zložky vlád oficiálne uznávajú CAE ako skúšku z anglického jazyka na pokročilej úrovni,
 • absolvovanie CAE Vám dodá odvahy urobiť si skúšku Certificate of Proficiency in English (CPE),
 • jazykové zručnosti “Can Do” Vám dodajú odvahy používať angličtinu v situáciách, s ktorými sa stretávate v každodennom živote.
“Pre diplomata je anglický jazyk nevyhnutným nástrojom v každodennej práci. Kurzy CAE mi pomohli napraviť chyby, ktoré som robieval počas rozhovorov, vylepšiť písomné zrušnosti a obohatiť slovnú zásobu. Už teraz sa teším, keď urobím ďalší krok: získam certifikát Certificate of Proficiency in English.”

 kandidát na skúšku CAE

V čom Vám pomôže absolvovanie CAE?

CAE predstavuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) – medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2. Na bližšiu charakteristiku týchto úrovní sa používajú vety začínajúce sa na “Can Do”, ktoré odrážajú skutočné jazykové zručnosti.

Napríklad od používateľov s úrovňou C1 sa očakáva:

 • schopnosť čítať rýchlo, aby dokázali zvládnuť teoretickú časť kurzu ,
 • schopnosť porozumieť zložito vyjadreným názorom,
 • schopnosť vytvoriť podrobnú a dobre štruktúrovanú písomnú kompozíciu na zložité témy bez chýb,
 • schopnosť dobrého vyjadrovania sa na slušnej úrovni plynulosti,
 • schopnosť pružne používať angličtinu pre spoločenské, profesionálne a študijné účely.

Počas prípravy na skúšku CAE si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.

Z čoho sa skladá skúška CAE?

CAE sa skladá z piatich hárkov:

Čítanie a Používanie angličtiny: 1 hodina 30 minút (40% z celkového hodnotenia)

Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckých a odborných publikácií, novín a časopisov. Okrem toho bude otestovaná aj Vaša schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.

Písomný prejav: 1 hodina 30 minút (20% z celkového hodnotenia)

Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rozličné písomné práce ako napríklad článok, reportáž, návrh a kritiku.

Posluch: 40 minút (20% z celkového hodnotenia)

Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť významu širokej škále nahrávok vrátane prednášok, rádiových relácií, príhovorov a rozhovorov.

Ústny prejav: 15 minút ( 20% celkového hodnotenia)

Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom alebo v trojici a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmeny informácií: so skúšajúcim a iným kandidátom.

Príprava na skúšku

Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment, aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy.

 • Mnoho študentov uprednostňuje možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka Jazyková škola SPEAK.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment  (http://www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku CAE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí.
 • Takisto aj Vaši lektori, pre ktorých Cambridge English Language Assessment zriadil webovú stránku, kde si môžu stiahnuť vzory skúšobných hárkov, príručiek a iný prípravný materiál na výučbu, Vám môžu pomôcť pripraviť sa na skúšku CAE.

Svet plný príležitostí – celosvetové uznanie

 • CAE je skutočný medzinárodný certifikát, uznávaný stovkami zamestnávateľov z oblasti administratívy, priemyslu a služieb ako skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni a takisto univerzitami a fakultami ako dôkaz, že sú kandidáti schopní študovať v tomto jazyku na vysokoškolskej úrovni,
 • spoločnosti ako Microsoft, Airbus, IBM a PricewaterhouseCoopers ho tiež uznávajú vo svojich zahraničných pobočkách.

Angličtina pre Vašu budúcnosť

 • zloženie skúšky CAE predstavuje posledný krok k absolvovaniu najvyššej úrovne a to Certificate of Proficiency in English (CPE),
 • zručnosti “Can Do” skúšky CAE Vám umožnia sebavedomo komunikovať v každodenných situáciách. Tieto skúšky používajú situácie, s ktorými sa stretávate v skutočnom živote a ktoré sú špeciálne určené preto, aby Vám pomohli komunikovať oveľa efektívnejšie a upriamili výučbu jazyka na zručnosti, ktoré budete naozaj potrebovať.
 • Vaše sebavedomie pri používaní angličtiny v každodenných situáciách sa zvýši, pretože skúška CAE sa zameriava na všetky štyri komunikačné zručnosti – čítanie, písomný prejav, posluch, ústny prejav – plus používanie angličtiny.

Hodnotenie

Vyplnené testy sa posielajú do Cambridge English Language Assessment, kde ich ohodnotia a oznámkujú a výsledky sa pošlú späť do centier, kde sa skúška vykonala.

Vaše výsledky

 • Po zaregistrovaní sa na skúšku, dostanete dokument „Confirmation of Entry“, na ktorom budete mať uvedenú webovú stránku s Vašim identifikačným číslom a heslom, pomocou ktorých sa dostanete k Vašim výsledkom skúšky.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C – kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.
Ďalší postup

Prihláška

 • Ak ste frekventantom kurzu angličtiny, obráťte sa na Vášho lektora, aby Vám poradil, ako sa môžete prihlásiť na skúšku v Jazykovej škole SPEAK.
 • Prihlášky na skúšku sa nemôžu podať priamo do Cambridge English Language Asessment
 • Už ste sa prihlásili? Navštívte webovú stránku http://www.candidates.cambridgenglish.org, kde nájdete pomôcky, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku.

Ak trpíte nejakým postihnutím alebo poruchou, ktorá Vám spôsobuje ťažkosti pri učení (ako napríklad dyslexia), môžete požiadať jazykovú školu o špeciálne podmienky pre absolvovanie skúšky.

Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova