Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns
Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us

FCE je skúška určená pre tých, ktorí ovládajú každodennú písanú a hovorenú angličtinu na vyššie pokročilej úrovni. Je to ideálna skúška pre tých, ktorí chcú angličtinu využívať na pracovné a študijné účely.

Je skúška FCE pre Vás tou správnou voľbou?

 • Rozumiete textom z rôznych zdrojov?
 • Používate angličtinu na to, aby ste si zapísali poznámky počas prejavu niekoho, kto hovorí po anglicky?
 • Dokážete sa rozprávať s ľuďmi o rôznych témach po anglicky?
 • Rozumiete ľuďom, ktorí vystupujú v rádiu alebo v televízii a hovoria pritom po anglicky?

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, alebo sa ešte len zdokonaľujete v hore uvedených zručnostiach, potom skúška FCE je pre Vás tá správna.

Na čo Vám poslúži FCE?

Cambridge English Language Assessment je súčasťou svetoznámej univerzity v Cambridge, ktorá má veľmi dlhú históriu. Ak získate jeden z jej certifikátov, získate úspech a uznanie v jednom. Existujú však aj iné výhody skúšky FCE:

 • certifikát FCE platí na celý život,
 • FCE je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely, tisíce zamestnávateľov, univerzity a zložky vlád oficiálne uznávajú FCE ako skúšku z anglického jazyka na vyššie pokročilej úrovni,
 • FCE Vám ukáže cestu k vyšším úrovniam skúšok, akými sú Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE), jazykové zručnosti “Can Do” Vám dodajú odvahy používať angličtinu v situáciách, s ktorými sa stretávate v každodennom živote.

“Pracujem v medzinárodnom prostredí, ktoré si vyžaduje, aby som sa neustále zlepšoval v angličtine. Zložiť skúšku na známku B je veľkým záväzkom voči môjmu povolaniu. Po skúške som získal motiváciu učiť sa po anglicky ešte viac a rozhodol som sa prihlásiť sa na kurz MBA, ktorý prebieha v angličtine.“

Phan Hoang Hoa – kandidát na skúšku FCE

“Kurz bol pre mňa veľmi užitočný. Moje schopnosti čítať a písať po anglicky sú teraz oveľa lepšie a keď sa vrátim do svojej rodnej krajiny, veľmi mi to pomôže pri získaní nového zamestnania.”  

Maria Fernandez Rechsteiner – kandidátka na skúšku FCE

V čom Vám pomôže absolvovanie FCE?

FCE predstavuje úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) – medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2. Na bližšiu charakteristiku týchto úrovní sa používajú vety začínajúce sa na “Can Do”, ktoré odrážajú skutočné jazykové zručnosti.

Napríklad od používateľov s úrovňou B2 sa očakáva:

 • schopnosť porozumieť podstate zložitých písomných úryvkov,
 • schopnosť udržiavať konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor a argumentovať,
 • schopnosť písať jasne a podrobne, vyjadriť svoj názor a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných stanovísk.

Počas prípravy na skúšku FCE si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.

Z čoho sa skladá skúška FCE?

FCE sa skladá z piatich hárkov:

Čítanie a Používanie angličtiny: 1 hodina 15 minút (40% celkového hodnotenia) 

Táto časť otestuje Vašu schopnosť porozumieť rôznym druhom písaného textu ako fiction, noviny alebo časopisy. Zároveň testuje schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.

Písomný prejav: 1 hodina 20 minút (20% z celkového hodnotenia)

Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej.

Posluch: 40 minút (20% z celkového hodnotenia)

Táto časť testuje Vašu schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, prejavov, príbehov, anekdot alebo verejných oznámení.

Ústny prejav: 14 minút (20% z celkového hodnotenia)

Absolvujete ústnu časť skúšky spolu s iným kandidátom alebo v trojici. Examinátori vyskúšajú Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rôznych druhoch výmeny informácií – so skúšajúcim a ostatnými kandidátmi.

Príprava na skúšku

Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment, aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy.

 • Mnoho študentov uprednostňuje možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka Jazyková škola SPEAK. Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí.
 • Takisto aj Vaši lektori, pre ktorých Cambridge English Language Assessment zriadil webovú stránku, kde si môžu stiahnuť vzory skúšobných hárkov, príručiek a iný prípravný materiál na výučbu, Vám môžu pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE.

Svet plný príležitostí – celosvetové uznanie

 • FCE je skutočný medzinárodný certifikát, uznávaný tisíckami zamestnávateľov z oblasti administratívy, priemyslu a služieb ako kvalifikácia v angličtine na mierne pokročilej úrovni,
 • akceptuje ho mnoho vzdelávacích inštitúcií pre študijné účely,
 • spoločnosti ako American Express, Agfa-Gevaert GmbH Siemens a Procter & Gamble ho tiež uznávajú vo svojich zahraničných pobočkách.

Angličtina pre Vašu budúcnosť

 • FCE ponúka ľahko dostupnú cestu k iným, vyšším úrovniam skúšok, akými sú Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE),
 • zručnosti “Can Do” skúšky FCE Vám umožnia sebavedomo komunikovať v každodenných situáciách. Tieto skúšky používajú situácie, s ktorými sa stretávate v skutočnom živote a ktoré sú špeciálne určené preto, aby Vám pomohli komunikovať oveľa efektívnejšie a upriamili výučbu jazyka na zručnosti, ktoré budete naozaj potrebovať.
 • Vaše sebavedomie pri používaní angličtiny v každodenných situáciách sa zvýši, pretože skúška FCE sa zameriava na všetky štyri komunikačné zručnosti – čítanie, písomný prejav, posluch, ústny prejav – plus používanie angličtiny.

Hodnotenie

Vyplnené testy sa posielajú do Cambridge English Language Assessment, kde ich ohodnotia a oznámkujú a výsledky sa pošlú späť Jazykovej školy SPEAK.

Vaše výsledky

 • Po zaregistrovaní sa na skúšku, dostanete dokument „Confirmation of Entry“, na ktorom budete mať uvedenú webovú stránku s Vašim identifikačným číslom a heslom, pomocou ktorých sa dostanete k Vašim výsledkom skúšky.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C – kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.
Ďalší postup

Prihláška

 • Ak ste frekventantom kurzu angličtiny, obráťte sa na Vášho lektora Jazykovej školy SPEAK, aby Vám poradil, ako sa môžete prihlásiť na skúšku.
 • Prihlášky na skúšku sa nemôžu podať priamo do Cambridge English Assessment.
 • Už ste sa prihlásili? Navštívte webovú stránku http://www.cambridgeenglish.org/, kde nájdete pomôcky, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku.

Ak trpíte nejakým postihnutím alebo poruchou, ktorá Vám spôsobuje ťažkosti pri učení (ako napríklad dyslexia), môžete požiadať Jazykovú školu SPEAK o špeciálne podmienky pre absolvovanie skúšky.

Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova