Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us
Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns

KET je skúška Cambridge English Language Assessment, ktorá uznáva schopnosť poradiť si so základnou úrovňou angličtiny v každodennej písomnej a ústnej komunikácii.

Cena KET skúšky je 85€, prípadne pri uplatnení vzdelávacieho poukazu 60€.

Je skúška KET pre Vás tou správnou voľbou?

 • Ovládate základné jazykové zručnosti angličtiny?
 • Rozumiete jednoduchej písomnej komunikácii v angličtine?
 • Dokážete v bežných situáciách komunikovať anglicky?
 • Rozumiete krátkym oznamom a jednoducho vysvetleným pokynom, ako sa niekam dostať ?

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, alebo sa ešte len zdokonaľujete v hore uvedených zručnostiach, potom skúška KET je pre Vás tá správna.

Na čo Vám poslúži KET?

Cambridge English Language Assessment je súčasťou svetoznámej univerzity v Cambridge, ktorá má veľmi dlhú históriu. Ak získate jeden z jej certifikátov, získate úspech a uznanie v jednom. Existujú však aj iné výhody skúšky KET:

 • certifikát KET platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu vykonať.
 • KET je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • tisíce zamestnávateľov, univerzity a zložky vlád oficiálne uznávajú KET ako základnú skúšku z anglického jazyka,
 • aj keď KET je základná skúška, ponúka Vám príležitosť odhaliť silné a slabé stránky v používaní angličtiny a ukáže Vám cestu k vyšším úrovniam skúšok, akými sú Preliminary English Test (PET) a First Certificate in English (FCE)
 • jazykové zručnosti “Can Do” Vám dodajú odvahy používať angličtinu v situáciách, s ktorými sa stretávate v každodennom živote.

“Rozhodla som sa absolvovať túto skúšku, lebo univerzita v Cambridgei je svetoznáma . Potom, čo sa mi ju podarilo urobiť, sa moje znalosti angličtiny zlepšili a ja som bohatšia o novú skúsenosť. Ďakujem.”

Karan Ulhaka – kandidátka na skúšku KET

V čom Vám pomôže absolvovanie KET?

KET predstavuje úroveň A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) – medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2. Na bližšiu charakteristiku týchto úrovní sa používajú vety začínajúce sa na “Can Do”, ktoré odrážajú skutočné jazykové zručnosti.

Od používateľov s úrovňou A2 sa očakáva:

 • schopnosť porozumieť a používať základné výrazy a výrazy z každodenného života,
 • schopnosť predstaviť sa a odpovedať na základné otázky týkajúce sa osobných údajov,
 • schopnosť komunikovať s osobami, ktoré hovoria po anglicky pomaly a zreteľne.

Počas prípravy na skúšku KET si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.

Z čoho sa skladá skúška KET?

KET sa skladá z troch hárkov:

Čítanie a písomný prejav: 1 hod. 10 min.

Vašou úlohou bude pochopiť jednoduché značky, brožúry, noviny a časopisy v písanej podobe, vyplniť medzery v jednoduchých vetách a napísať krátky odstavec v rozsahu približne 25 slov.

Posluch: 30 minút

Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť oznámeniam a inému materiálu v hovorenej podobe pri pomalej komunikácii v primeranom tempe.

Ústny prejav: max. 10 minút

Vašou úlohou bude preukázať schopnosť zapojiť sa do rozhovoru kladením jednoduchých otázok a poskytovaním jednoduchých odpovedí. Tieto testy sa zvyčajne konajú s dvoma kandidátmi.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment, aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy.
 • Pokiaľ si zvolíte možnosť samostatnej prípravy na skúšku, mnoho študentov uprednostní možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka Jazyková škola SPEAK.
 • Na webovej stránke Cambridge ESOL (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku KET. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí.
 • Takisto aj Vaši lektori, pre ktorých Cambridge English Language Assessment zriadil webovú stránku, kde si môžu stiahnuť vzory skúšobných hárkov, príručiek a iný prípravný materiál na výučbu, Vám môžu pomôcť pripraviť sa na skúšku KET.

Svet plný príležitostí – celosvetové uznanie

 • KET je skutočný medzinárodný certifikát, uznávaný zamestnávateľmi z oblasti administratívy, priemyslu a služieb ako kvalifikácia v angličtine na mierne pokročilej úrovni,
 • akceptuje ho mnoho vzdelávacích inštitúcií pre študijné účely,
 • spoločnosti ako Epson, Nestlé, Motorola a KPMG ho tiež uznávajú vo svojich zahraničných pobočkách.
“Absolvoval som [skúšku KET]…, pretože mi poskytla ohodnotenie praktických jazykových zručností a dodala mi odvahy rozvíjať svoje jazykové schopnosti, ktoré môžem využiť v štúdiu. Všimol som si, že po jej absolvovaní sa moja angličtina zlepšila. Tento rok chcem absolvovať skúšku PET.”

Thanarak Srijaroensuk – kandidát na skúšku KET

Angličtina pre Vašu budúcnosť

 • KET ponúka ľahko dostupnú cestu k iným, vyšším úrovniam skúšok, akými sú Preliminary English Test (PET) a First Certificate in English (FCE),
 • zručnosti “Can Do” skúšky KET Vám umožnia sebavedomo komunikovať v každodenných situáciách. Tieto skúšky používajú situácie, s ktorými sa stretávate v skutočnom živote a ktoré sú špeciálne určené preto, aby Vám pomohli komunikovať oveľa efektívnejšie a upriamili výučbu jazyka na zručnosti, ktoré budete naozaj potrebovať.
 • Vaše sebavedomie pri používaní angličtiny v každodenných situáciách sa zvýši, pretože skúška KET sa zameriava na všetky komunikačné zručnosti – čítanie, písomný prejav, posluch a ústny prejav.

Hodnotenie

 • Čítanie a písomný prejav tvoria 50% z celkového počtu bodov, ktorý môžete na skúške KET získať. Posluch 25% a ústny prejav 25%.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú dva druhy známok – Pass (Prospel/a veľmi dobre) a Pass with Merit (Prospel/a s vyznamenaním).
 • Kandidáti, ktorí nedosiahli požadovaný minimálny počet bodov, dostanú známku Narrow Fail (Prospel/a) alebo Fail (Neprospel/a).
 • Všetci kandidáti dostanú správu o skúške, ktorá podrobnejšie uvádza, ako si kandidáti počínali v jednotlivých častiach skúšky.
 • Certifikáty Cambridge English Language Assessment KET sa udeľujú kandidátom, ktorí dosiahli jednu zo známok Pass (Pass alebo Pass with Merit) a tým získavajú certifikát s celoživotnou platnosťou.
 • Vyplnené testy sa posielajú do Cambridge ESOL, kde ich ohodnotia a oznámkujú a výsledky sa pošlú späť do centier, kde sa skúška vykonala. Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s Jazykovou školou SPEAK.
Ďalší postup

Prihláška

 • Ak ste frekventantom kurzu angličtiny, obráťte sa na Vášho lektora Jazykovej školy SPEAK, aby Vám poradil, ako sa môžete prihlásiť na skúšku.
 • Prihlášky na skúšku sa nemôžu podať priamo do Cambridge English Language Assessment.
 • Ak trpíte nejakým postihnutím alebo poruchou, ktorá Vám spôsobuje ťažkosti pri učení (ako napríklad dyslexia), môžete požiadať Jazykovú školu SPEAK o špeciálne podmienky pre absolvovanie skúšky.
Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova