Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us
Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns

Cena PET skúšky je 95€, prípadne pri uplatnení vzdelávacieho poukazu 60€.

PET je skúška pre tých, ktorí ovládajú používanie každodennej písanej a hovorenej angličtiny na mierne pokročilej úrovni. Obsahuje všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písomný prejav, posluch a ústny prejav. Príprava na skúšku PET je veľmi obľúbený spôsob, ako si obohatiť a vylepšiť jazykové schopnosti, lebo si precvičujete praktické znalosti potrebné v rôznych každodenných situáciách v práci, škole a voľnom čase.

Skúška PET odzrkadľuje používanie jazyka v každodenných situáciách, ako napríklad pochopenie značiek a oznámení a je akceptovaná mnohými zamestnávateľmi ako dôkaz, že ste schopní používať angličtinu na administratívnych, sekretárskych a manažérskych pozíciách. Takisto je vo veľkej miere uznávaná v povolaniach, kde je potrebné ovládať komunikatívnu úroveň angličtiny, napríklad v cestovnom ruchu, maloobchodnej sfére, stavebníctve, výrobe a strojárstve.

Je skúška PET pre Vás tou správnou voľbou?

Používate angličtinu na:

 • riešenie každodenných situácií?
 • čítanie jednoduchých kníh alebo časopisov?
 • písanie jednoduchých listov?
 • zapísanie si poznámok na stretnutí?

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, alebo sa ešte len zdokonaľujete v hore uvedených zručnostiach, potom skúška PET je pre Vás tá správna.

Na čo Vám poslúži PET?

Cambridge English Language Assessment je súčasťou svetoznámej univerzity v Cambridge, ktorá má veľmi dlhú históriu. Ak získate jeden z jej certifikátov, získate úspech a uznanie v jednom. Existujú však aj iné výhody skúšky PET:

 • certifikát PET platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu vykonať,
 • PET je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • tisíce zamestnávateľov, univerzít a zložky vlád oficiálne uznávajú PET ako stredne pokročilú úroveň angličtiny,
 • aj keď PET je základná skúška, ponúka Vám príležitosť odhaliť silné a slabé stránky v používaní angličtiny a ukáže Vám cestu k vyšším úrovniam, akou je First Certificate in English (FCE)
 • jazykové zručnosti “Can Do” Vám dodajú odvahy používať angličtinu v situáciách, s ktorými sa stretávate v každodennom živote.
“Postupovanie po rebríčku znalostí mi dodalo sebavedomie. Viem, kam smerujem, čo mám urobiť, aby som dosiahol úroveň angličtiny, ktorú chcem. Je to pre mňa obrovská motivácia. Príprava na skúšku mi pomohla objaviť krásy anglického jazyka.”

Nguyen Thi Ky Binh – kandidát na skúšku PET

V čom Vám pomôže absolvovanie CPE?

PET predstavuje úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) – medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2. Na bližšiu charakteristiku týchto úrovní sa používajú vety začínajúce sa na “Can Do”, ktoré odrážajú skutočné jazykové zručnosti.

Od používateľov s úrovňou B1 sa očakáva:

 • schopnosť zachytiť podstatu jasne formulovaných pokynov a verejných oznamov,
 • schopnosť riešiť väčšinu vzniknutých situácií pri cestovaní po anglofónnej krajine,
 • schopnosť tvoriť jednoduché otázky a zapojiť sa do konkrétnych rozhovoroch v pracovnom prostredí,
 • schopnosť napísať list a robiť si poznámky o bežných veciach.

Počas prípravy na skúšku PET si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.

Z čoho sa skladá skúška CPE?

PET sa skladá z troch hárkov:

Čítanie a písomný prejav: 1 hod. 30 min.

Vašou úlohou bude prečítať texty zo značiek, články z novín a časopisov a porozumieť ich podstate, ukázať, že viete používať slovnú zásobu a vetné skladby splnením zadaní, ako napríklad napísať krátku správu a príbeh alebo list v rozsahu približne 100 slov a tiež urobiť cvičenie, kde budete meniť význam viet.

Posluch: 30 minút (približne)

Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť významu širokej škále nahrávok vrátane oznámení a diskusií o každodennom živote a sledovať názory a zámery hovoriacich.

Ústny prejav: max. 10 minút

Kandidáti robia testy vo dvojiciach. Vašou úlohou bude preukázať schopnosť zapojiť sa do rozhovoru kladením otázok a poskytovaním odpovedí a voľnom rozprávaní o tom, čo radi robíte a čo nie.

Príprava na skúšku

Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment, aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy.

Pokiaľ si zvolíte možnosť samostatnej prípravy na skúšku, mnoho študentov uprednostní možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka Jazyková škola SPEAK.

Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.

Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku PET. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí.

Takisto aj Vaši lektori, pre ktorých Cambridge English Language Assessment zriadil webovú stránku, kde si môžu stiahnuť vzory skúšobných hárkov, príručiek a iný prípravný materiál na výučbu, Vám môžu pomôcť pripraviť sa na skúšku PET.

Svet plný príležitostí – celosvetové uznanie

 • PET je skutočný medzinárodný certifikát, uznávaný zamestnávateľmi z oblasti administratívy, priemyslu a služieb ako skúška z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni,
 • akceptuje ho mnoho vzdelávacích inštitúcií pre študijné účely,
 • spoločnosti ako Coca-Cola, Nestlé, Gillette a KPMG ho tiež uznávajú vo svojich zahraničných pobočkách.
“Absolvoval som skúšku, lebo som chcel vedieť, ako dobre ovládam anglický jazyk. V deň skúšky som bol veľmi nervózny, lebo nikdy predtým som neabsolvoval podobnú skúšku. Ale vo chvíli, keď som uvidel zadania, upokojil som sa a cítil som sa sebaistejšie. Každé zadanie bolo dobre vysvetlené. Som naozaj rád, že som mal tú možnosť absolvovať túto skúšku.”

Bernd Koch – kandidát na skúšku PET

Angličtina pre Vašu budúcnosť

 • PET ponúka ľahko dostupnú cestu k iným, vyšším úrovniam skúšok, akými sú First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE),
 • zručnosti “Can Do” skúšky PET Vám umožnia sebavedomo komunikovať v každodenných situáciách. Tieto skúšky používajú situácie, s ktorými sa stretávate v skutočnom živote a ktoré sú špeciálne určené preto, aby Vám pomohli komunikovať oveľa efektívnejšie a upriamili výučbu jazyka na zručnosti, ktoré budete naozaj potrebovať.
 • Vaše sebavedomie pri používaní angličtiny v každodenných situáciách sa zvýši, pretože skúška PET sa zameriava na všetky komunikačné zručnosti – čítanie, písomný prejav, posluch a ústny prejav.

Výsledky

Každá časť skúšky tvorí 25% z celkového počtu bodov. Existujú dva druhy známok – Pass (Prospel/a veľmi dobre) a Pass with Merit (Prospel/a s vyznamenaním) a certifikáty sa udeľujú kandidátom, ktorí dosiahnu tieto známky. Kandidáti so známkami Narrow Fail (Prospel/a) alebo Fail (Neprospel/a) sú hodnotení ako kandidáti, ktorí nevyhoveli minimálnemu počtu bodov na skúške PET.

Vyplnené testy sa posielajú do Cambridge English Language Assessment, kde ich ohodnotia a oznámkujú a výsledky sa pošlú späť do centier, kde sa skúška vykonala. Kandidáti ich môžu vidieť aj prostredníctvom internetu. Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s Jazykovou školou SPEAK Certifikáty Cambridge English Language Assessment PET získavajú celoživotnú platnosť hneď potom, ako sa udelia úspešným kandidátom.

Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na http://www.cambridgeenglish.org/.

Ďalší postup

Prihláška

 • Ak ste frekventantom kurzu angličtiny, obráťte sa na Vášho lektora Jazykovej školy SPEAK, aby Vám poradil, ako sa môžete prihlásiť na skúšku.

 • Prihlášky na skúšku sa nemôžu podať priamo do Cambridge English Language Assessment.
 • Už ste sa prihlásili? Navštívte webovú stránku http://www.cambridgeenglish.org/, kde nájdete pomôcky, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku.
 • Ak trpíte nejakým postihnutím alebo poruchou, ktorá Vám spôsobuje ťažkosti pri učení (ako napríklad dyslexia), môžete požiadať Jazykovú školu SPEAK o špeciálne podmienky pre absolvovanie skúšky.

Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova